Årligen före mars månads utgång, håller föreningen årsmöte. Då väljer närvarande medlemmar ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen. Årsmötet väljer även revisorer, revisorssuppleanter och valberedning.

Till styrelsens hjälp finns också ett antal adjungerade styrelseledamöter. Dessa väljs för att ge stöd och råd till styrelsen.
Adjungerade ledamöter deltar som regel i styrelsearbetet men saknar formell rösträtt och styrelseansvar.

Personer som på ett extra värdefullt sätt har främjat föreningens syften, kan utses till hedersmedlem (hedersledamot).
Hedersmedlemskap är en titel och är jämnställt med ordinarie medlemskap.

 

Christina Wallentin,   ordförande

Andrea Haglén  ledamot och kassör
Solveig Lind,   ledamot, medlemsansvarig
Blenda Runmark, ledamot, ansvarig Öppet Hus-aktiviteter
Marie Sodell,   ledamot, handledare, kontaktperson RCC

Kerstin Hultsten,   internrevisor

vakant

Catherine Dahlström
Birgit Feychting
, stödperson
Susanne Rehlin, stödperson

Annelise Prebo. F.d. kurator vid gynonkologen på Radiumhemmet, initiativtagare till bildandet av GynCancerFöreningen GCF Stockholm år 1996. Trogen eldsjäl inom föreningen.